سایت استاد محی الدین صالحی بعد از چند سال فعالیت به دلیل مشکلات مالی تعطیل شد

در این مدت تمام تلاش خود را کردیم که بتوانیم خدمتی هر چند ناچیز انجام داده باشیم

خادم و خاک پای شما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Console-Hax Team | © 2011 - 2012